SquareSpotAnthias2-37-21(4-2)6x4.jpg (26872 bytes)

2-37:21(4-2)                     Square Spot Anthias                     Ted DeFeo

(Pseudanthias pleurotaenia)

Solomon Islands, 1995