SpottedPrawnGoby2-40-11(4-18)6x4.jpg (28555 bytes)

2-40:11(4-18)               Spotted Prawn Goby                Ted DeFeo

(Amblyeleotris guttata)

Solomon Islands, 1995