RandallsPrawnGoby3-6-7(4-67)6x4.jpg (48922 bytes)

3-6-7(4-67)      Randall's Prawn Goby & Blind Shrimp      Ted DeFeo

(Amblyeleotris randalli)

Solomon Islands, 1997